Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti Noran. s r.o. o ochrane osobných údajov

1. Názov a adresa prevádzkovateľa

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov prevádzkovateľom je:

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Naša kontaktná osoba 
obchod@noran.sk

3. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

3.1.    Rozsah spracúvania osobných údajov

V zásade spracúvame iba osobné údaje našich užívateľov v takom rozsahu, v akom je to potrebné na poskytovanie funkčnej internetovej stránky a nášho obsahu a služieb. Osobné údaje našich užívateľov sa spracúvajú pravidelne a iba so súhlasom užívateľa. Výnimky sa uplatňujú v tých prípadoch, kedy sa predchádzajúci súhlas nedá z objektívnych dôvodov získať a spracúvanie údajov povoľuje zákon.

3.2.    Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Ak získame súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).
Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR slúži ako právny základ spracúvania osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Toto platí aj pre operácie spracúvania, ktoré sú potrebné na zavádzanie predzmluvných opatrení.

Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na našu spoločnosť, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné kvôli životne dôležitým záujmom dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti v zmysle § 66a slovenského Obchodného zákonníka alebo tretej strany, a ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby, slúži ako právny základ pre spracúvanie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3.3.    Vymazanie údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú ihneď po tom, ako zanikne účel uchovávania. Okrem toho sa môžu údaje uchovávať vtedy, ak to ustanovil zákonodarca v nariadeniach EÚ, zákonoch alebo iných ustanoveniach a právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa. Údaje sa zablokujú alebo vymažú aj vtedy, keď uplynie doba uchovávania stanovená vo vyššie uvedených normách, ak neexistuje potreba ďalšieho uchovávania údajov z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

4. Používanie internetovej stránky a tvorba log súborov

4.1.    Opis a rozsah spracúvania údajov

Vždy, keď niekto navštívi našu stránku, získava náš systém automaticky údaje a informácie z počítačového systému návštevníka.

Získavajú sa nasledujúce údaje:

(1)    Informácie o type prehliadača a používanej verzii
(2)    Operačný systém užívateľa
(3)    Poskytovateľ internetových služieb užívateľa
(4)    IP adresa užívateľa
(5)    Dátum a čas návštevy
(6)    Stránky, z ktorých systém užívateľa prejde na našu stránku
(7)    Stránky, na ktoré prejde systém užívateľa prostredníctvom našej stránky
(8)    Názov domény vášho poskytovateľa internetového pripojenia

Údaje sa uchovávajú aj v logových súboroch nášho systému. Tieto údaje sa neuchovávajú spolu s inými osobnými údajmi užívateľa. Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a logových súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

4.2.    Účel spracúvania údajov

Dočasné uchovávanie IP adresy systémom je potrebné, aby sa mohla naša stránka otvoriť v počítači užívateľa. Za týmto účelom sa musí IP adresa užívateľa uchovávať počas trvania návštevy stránky.

Údaje sa uchovávajú v logových súboroch, aby sa zaistila funkčnosť stránky. Okrem toho používame tieto údaje na optimalizovanie našej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. V tejto súvislosti sa údaje neanalyzujú na marketingové účely. Na tieto účely máme aj oprávnený záujem na spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

4.3.    Doba uchovávania 

Údaje sa vymažú ihneď, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. Ak sa údaje získali na to, aby umožnili otvorenie stránky, trvá doba uchovávania do ukončenia návštevy stránky.

Ak sa údaje uchovávajú v logových súboroch, doba uchovávania je najviac sedem dní. Dlhšie uchovávanie je možné. V tomto prípade sú IP adresy užívateľov vymazané alebo anonymizované tak, aby ich už nebolo možné priradiť ku konkrétnemu návštevníkovi.

4.4.    Možnosť namietať a vymazať údaje

Získavanie údajov na otvorenie internetovej stránky u užívateľa a uchovávanie údajov v logových súboroch je bezpodmienečne potrebné pre fungovanie stránky. Užívateľ preto nemá možnosť namietať.

5. Používanie cookies

a)    Opis a rozsah spracúvania údajov

Naša internetová stránka používa súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa uchovávajú v internetovom prehliadači alebo ich uchováva internetový prehliadač v počítačovom systéme užívateľa. Ak užívateľ navštívi stránku, môže sa v jeho operačnom systéme uložiť súbor cookie. Tento cookie súbor obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu daného prehliadača, keď návštevník opäť navštívi túto stránku.

Cookies užívateľom uľahčujú používanie stránky. Kvôli niektorým prvkom našej stránky je potrebné, aby sa prehliadač návštevníka dal identifikovať aj po zmene stránky.

V súboroch cookies sa uchovávajú a prenášajú nasledujúce údaje:

(1)    Nastavenie jazyka
(2)    Vyhľadávané pojmy
(3)    Frekvencia prehliadania stránky
(4)    Používanie funkcií stránky
(5)    Status dialógu spätnej väzby stránky
(6)    Výber krajiny vo filtri projektov
(7)    Posledné vyhľadávanie prostredníctvom prehľadávania stránky
(8)    Status oznámenia o používaní súborov cookies
(9)    Status oznámenia stránky danej krajiny

Keď užívateľ otvorí našu stránku, je informovaný o používaní súborov cookies na analytické účely a získava sa jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov používaných v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa tiež uvedie odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

b)    Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou technicky potrebných súborov cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.
Ak bol udelený súhlas užívateľa, právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies na analytické účely je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

c)    Účel spracúvania údajov

Účelom používania technicky potrebných súborov cookies je zjednodušiť používanie internetových stránok pre užívateľov. Niektoré funkcie našej stránky nemôžeme poskytovať bez používania súborov cookies. Pre tieto funkcie je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.

Cookies používame na nasledujúce účely:

(1)    Prijatie nastavenia jazyka
(2)    Zapamätanie si vyhľadávaných pojmov
(3)    Zapamätanie si navštívených stránok

Údaje užívateľa získavané technicky potrebnými súbormi cookies sa nepoužívajú na tvorbu užívateľských profilov.
Na tieto účely je tiež našim oprávneným záujmom spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

e) Doba uchovávania, možnosť namietať a vymazať údaje
Cookies sa uchovávajú v počítači užívateľa a prenášajú sa na našu stránku. Preto máte vy ako užívateľ takisto plnú kontrolu nad používaním súborov cookies. Prenos súborov cookies môžete vypnúť alebo obmedziť zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Cookies, ktoré sa už uložili, je možné kedykoľvek vymazať, a to aj automaticky. Ak súbory cookies deaktivujete pre našu stránku, možno sa nebudú dať plne využívať všetky jej funkcie.

6. Práva dotknutých osôb

6.1.    Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenos

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte právo nás požiadať o informácie o osobných údajoch alebo o spracúvaní údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 nariadenia GDPR), o opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 16 až 18 nariadenia GDPR), a právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 20 nariadenia GDPR).

6.2.    Právo na odvolanie súhlasu

Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe „oprávneného záujmu" prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ak sú splnené zákonné požiadavky čl. 21 nariadenia GDPR.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Takéto odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania vykonaného na základe daného súhlasu do jeho odvolania.

6.3.    Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má voči vám právny účinok alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvňujú. Toto neplatí vtedy,

(1)    ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
(2)    ak je takéto rozhodnutie prijateľné podľa zákonov Únie alebo členských štátov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, ak takéto zákony obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, alebo
(3)    ak sa takéto rozhodnutie urobilo s vašim výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia však nemusia byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, ak sa neuplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g), a ak sa prijali primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bodoch (1) a (3) musí prevádzkovateľ prijať primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Ak si chcete uplatniť akékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na na korešpondenčnej adrese uvedenej vyššie alebo priamo našu kontaknú osobu obchod@noran.sk

6.4.    Právo odvolať sa na dozorný orgán

Podľa čl. 77 ods. 1 nariadenia GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa nespracúvajú zákonne, a najmä ak sa pri ich spracúvaní porušuje nariadenie GDPR. Adresa dozorného orgánu, do ktorého jurisdikcie spadáme, je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
+421 2 32 31 32 11
statny.dozor@pdp.gov.sk