Ekologické stavby

  • Competence Centre Schindler Dunajská Streda - realizácia vsakov, retenčnej nádrže pre požiarny vodovod
  • ČOV Vrakuňa, Senica - stavebné práce pre horák zbytkového plynu
  • ČOV Lozorno - realizácia zemných prác a stavebnej časti pre novú ČOV pre priemyselný areál
  • Úpravňa vody Pajštúnska vyvieračka - Borinka - asanácia pôvodného areálu starej úpravne a realizácia stavebnej časti novobudovanej úpravne vody vrátane komunikácií a spevnených plôch